Nieuws

Schriftelijke vragen Kanselarij

LeeuwardenTurfmarkt13KanselarijSchriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

De Kanselarij bestaat dit jaar 450 jaar. Dit bijzondere, van talloze ornamenten voorziene pand krijgt binnenkort een andere (nu nog niet bekendgemaakte) eigenaar. In 1988 werd het gebouw door de lezers van de Leeuwarder Courant uitgeroepen tot 'dierbaarste monument van Leeuwarden'.

Hoe prominent en historisch belangwekkend dit gebouw ook is, het is ’s avonds niet aangelicht. Het lijkt wel of de stad haar mooiste gebouw 's avonds tot 'staatsgeheim' bestempelt. Dat is extra zonde omdat de trapgevel liefst negen beelden bevat. Naast de voorzienigheid zijn er acht vrouwenfiguren die belangrijke deugden als gerechtigheid, naastenliefde, hoop, geloof, verstand, dapperheid, matigheid en eendrachtigheid voorstellen. Die negen beelden zijn 's avonds geheel aan het zicht onttrokken. (foto: Wikipedia)De historische vereniging Aed Levwerd heeft zich in 2017 met algemene stemmen uitgesproken voor aanlichting van de Kanselarij.

De PvdA Leeuwarden ondersteunt dat pleidooi van harte. Zelfs in de crisistijd is het gebouw een tijdje verlicht is geweest; tijdens de zogenaamde Lichtweek in 1935 baadde de Kanselarij in het licht!

Hoe dan ook is duidelijk dat aanlichting van het mooiste monument van de stad met de unieke beeldenrij op de trapgevel de uitstraling van de monumentale binnenstad zowel letterlijk als figuurlijk ten goede komt. Daarmee is het ook een belangrijk element voor de Tweebaksmarkt die met de recente uitbreiding van horeca-etablissementen en de voorgenomen uitbreiding van hotel Post Plaza een toeristisch steeds belangrijker functie in de stad krijgt.

Wij beseffen dat het aanlichten van de Kanselarij niet (geheel) voor rekening van de gemeente behoeft te komen. Maar de gemeente kan wel een stimulerende rol spelen en mogelijk een bedrag ter aanmoediging beschikbaar stellen. Daarnaast is de PvdA benieuwd naar de toekomstige functie van de Kanselarij.

Een en ander leidt tot de volgende vragen:

  1. Deelt het college het standpunt van de Partij van de Arbeid fractie dat de Kanselarij een van de historisch meest toonaangevende gebouwen van de stad is en over een bovengemiddeld fraaie ornamentiek in en op de gevel beschikt? 

  2. Is het college met de PvdA van mening dat juist dit bijzondere monument het verdient om net als tal van andere monumenten in de binnenstad aangelicht te worden? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om tot realisering daarvan te komen? En gaat u die actief benutten? Is het college bereid voor dat doel een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen? Zo nee, waarom niet?

  3. De Kanselarij is nu een verbindende broedplek voor onderwijs, cultuur, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onlangs konden we lezen dat de huidige eigenaar het pand aan een derde wil overdragen. De PvdA hecht er zeer aan dat het pand niet alleen uitmuntend wordt onderhouden maar ook een passende maatschappelijke functie behoudt. Kan de eigendomsoverdracht volgens het college gevolgen hebben voor de toekomstige functie van het gebouw? Zo ja, welke?

  4. Bent u bereid het belang van aanlichting (zie hierboven) actief met de nieuwe eigenaar op te nemen?

Onze fractie ziet graag de uitvoerige beantwoording van deze vragen zo snel mogelijk en binnen de wettelijk vastgestelde termijn tegemoet.

Namens de PvdA fractie

Eline de Koning

Fractievoorzitter PvdA Leeuwarden

Tags: Leeuwarden, , pvda, Eline de Koning, Kanselarij, historie, Aed Levwerd, lichtweek